Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp8chelm.pl

Data publikacji strony internetowej: 17.09.2013 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 13.03.2024 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- zamieszczone na stronie materiały w formacie plików PDF nie są dostępne cyfrowo

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

- nie wszystkie z opublikowanych zdjęć posiadają opisy alternatywne

- nie wszystkie elementy nietekstowe umieszczone na stronach internetowych, takie jak: zdjęcia, obrazki, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 23.02.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Przemysław Rogalski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 82 563 73 11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada pani Beata Tomaszczuk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  telefon: 82 563 73 11.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesław Zygmunta Wirskiego w Chełmie
Adres: Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie, ul. Połaniecka 10, 22-100 Chełm
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 82 563 73 11.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: 
https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna:

Do budynku Szkoły Podstawowej nr 8 prowadzą trzy wejścia:
1) wejście główne do szkoły dostępne jest od strony ul. Połanieckiej, do którego prowadzą schody zabezpieczone barierką,
2) wejście od strony krytej pływalni znajduje się od ul. Połanieckiej, do którego prowadzą schody z barierką oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych,
3) wejście trzecie znajduje się od strony boiska sportowego i prowadzą do niego schody zabezpieczone barierką.
Części dydaktyczne budynku (pawilon A,B,C i Administracyjny) posiadają trzy kondygnacje i są połączone łącznikiem z częścią sportową, tj. sale gimnastyczne i basen, które posiadają dwie kondygnacje.
W dwóch pawilonach (A i B) znajdują się dwie klatki schodowe, w pozostałych po jednej. Na każdej kondygnacji jest niczym nie ograniczony dostęp do korytarzy i na klatki schodowe.
Budynek szkoły nie posiada wind. Toalety są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych tylko w budynku Krytej Pływalni. Nie ma też podjazdów na piętra dla wózków inwalidzkich.
Parking przy szkole nie ma barier architektonicznych uniemożliwiających dojazd z parkingu do szkoły dla osób niepełnosprawnych.
Budynek szkoły jest monitorowany, wszystkie wejścia są oświetlone.
W budynku szkoły nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille'a dla osób niewidomych ani oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:
W szkole oraz online nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

Aplikacje mobilne
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie nie udostępnia aplikacji mobilnych.