Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

INNOWACJE pedagogiczne w roku szkolnym 2022/2023

 

Autor/realizator

Tytuł innowacji

Okres realizacji

Adresaci innowacji

Założenia innowacji

Elżbieta Rybak

“Odkrywanie przez działanie”

09.2022

05.2023

klasa 1c

 1. Poznawanie, odkrywanie, badanie - przez przeżywanie.
 2. Poznanie bliżej walorów przyrodniczych, kulturowych, najbliższego otoczenia.
 3. Wykorzystanie naturalnej ciekawości świata dzieci dla rozwijania zainteresowań.

Elżbieta Dras

“Razem przez świat”

15.09.2022 

15.06.2023

klasa 1a

Innowacja jest podróżą od domu rodzinnego poprzez klasę, szkołę, swoją miejscowość, ojczysty kraj, aż do Europy. Głównym założeniem innowacji jest budowanie pozytywnych więzi z innymi ludźmi poprzez wszechstronny rozwój osobowości, który pomoże nie tylko w zrozumieniu siebie i innych, ale także w poznawaniu świata i jego kultury. Cele ogólne:

 1. Wzmacnianie poczucia więzi z rodziną, klasą, szkołą, miastem, ojczystym krajem, kontynentem.
 2. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości – fundamentu tworzenia tolerancyjnych postaw, otwartych na różnorodność ludzkich kultur i ich zrozumienie.
 3. Inspirowanie uczniów do różnorakich działań twórczych z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnej.

Justyna Prystupa

,,Małymi krokami w świat historii”

15.09.2022

31.05.2023

klasa 1 b

 1. Głównym założeniem innowacji jest zakrzewienie u najmłodszych podstaw patriotyzmu .
 2. Wzbogacenie i poszerzenie wiedzy z historii Polski.
 3. Kształtowanie szacunku wobec własnego państwa.
 4. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej.
 5. Utrwalenie poczucia godności i dumy narodowej.
 6. Rozwijanie zainteresowań historią Polski.

Honorata Szanecka/ Jolanta Rozwód

“Czytam z klasą - Lekturki spod chmurki - edycja IV - podróżowanie przez czytanie”

03.10 2022r. - 31.05.2023 r.

klasa 3a

Innowacja opiera się na niestandardowym sposobie pracy z lekturą. Poprzez atrakcyjne zadania projektowe, uczniowie włączą się w wiele innowacyjnych działań z tekstem. Czwarta edycja projektu, zaprojektowana na rok szkoły 2022/2023, polega na skorelowaniu czytania danej lektury ze zgłębianiem wiedzy na temat wybranych krajów na kuli ziemskiej, o których będzie mowa w czytanym tekście, ich piękna, różnorodności, kultury i tradycji. Ponadto uczniowie nauczą się pakowania bagażu podróżnego, postępowania w przypadku zgubienia się, a także pisania i wysyłania pocztówek lub listów.
Praca z książką stanie się przyczynkiem do realizacji wielu kreatywnych zadań oraz akcji czytelniczych, wybranych przez uczniów, spośród propozycji zamieszczonych w Regulaminie projektu.

Anna Chochół

W przyjaźni z własnym kręgosłupem

14.09.2022r  -   31.05.2023r

klasa VI c

Istotą innowacji jest przeciwdziałanie wadom postawy, kształtowanie poprawnych nawyków ruchowych oraz przygotowanie do świadomego przybierania pozycji skorygowanej poprzez gry i zabawy ruchowe. Z roku na rok problem wad postawy nasila się, powodem jest rozwijająca się komputeryzacja i komunikacja medialna oraz brak wspólnego czasu dzieci i rodziców na rozwijanie potrzeb ruchowych dziecka. Długie przesiadywanie ograniczające ruch, szkodliwie oddziałuje na układ nerwowy, kostny, krążenia – jest przyczyną wielu nieprawidłowości w zachowaniu się i rozwoju dziecka. Uwzględnione gry i zabawy nie tylko mają za zadanie ukształtowanie fizyczne dziecka, ale również mają pomagać w utożsamianiu się z grupą oraz rozwijają osobowość i twórczy charakter.

Alicja Wojcieszuk


Matematyka i gimnastyka to umysłu sprawdzian.

1.10.2020r. 15.06.2023r.

klasa III b

Matematyka ma ogromny wpływ na funkcjonowanie człowieka we współczesnym świecie. To dziedzina wiedzy, której znaczenie wciąż rośnie. Wiele zawodów jest powiązanych ściśle z matematyką. Rozwijanie sprawności umysłowych, posługiwanie się wiedzą w praktyce, rozwiązywanie problemów w sposób twórczy lub odtwórczy stanowi istotę przedmiotu jakim jest matematyka.

Natomiast, ruch i zabawa nie czyni dziecka sprawnym, ale i mądrzejszym. Przez niego następuje odkrywanie uzdolnień i talentów.

Założeniem innowacji jest rozwijanie zainteresowań matematycznych w połączeniu z zabawą, ruchem oraz szeroko pojętą aktywnością fizyczną dziecka.

Nauczyciele wychowania fizycznego

Nauka i doskonalenie pływania

14.09.2022r.- 24.06.2023

Klasy I -VIII

Innowacja skierowana do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Chełmie i dotyczy rozszerzenia treści zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I i II etapu edukacyjnego. Materiał obejmuje różnorodne formy aktywności ruchowej w środowisku wodnym.

Innowacja obejmuje uczniów klas I – VIII w wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo w każdej klasie, a jego celem jest nauka i doskonalenie pływania.

Innowacja  będzie przeprowadzona podczas zajęć wychowania fizycznego na krytej pływalni Szkoły Podstawowej nr 8 w Chełmie. Nauka prawidłowej techniki pływania stylów pływackich, skoków do wody czy nawrotów będzie odbywać się poprzez zabawę i doskonalenie poznanych elementów, podczas której uczniowie będą mieli możliwość pokonywać swoje słabości oraz zdobywać wyznaczone cele.

Joanna Wicha


“Zaprogramowani na naukę, zakodowani na przygodę”

1.09.2022 r - 31.05.2022 r.

klasa 1d

Głównym celem wprowadzanej innowacji jest rozwijanie u uczniów uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny uczniom najmłodszych klas: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie. Kompetencje te będą rozwijane w połączeniu z różną tematyką zajęć, uwzględniając przy tym kalendarz wydarzeń szkolnych i zmieniające się pory roku. Podstaw programowania dzieci będą uczyć się w połączeniu z muzyką, plastyką, zajęciami teatralnymi, przyrodą, gimnastyką czy zajęciami językowymi (Edukacja STEAM).

Podczas wprowadzania innowacji uczestnicy zajęć będą pracować z wykorzystaniem maty do kodowania oraz innych nowoczesnych narzędzi dydaktycznych, odchodząc od typowej pracy stolikowej i „papierowej edukacji”. Innowacja to łamanie sztywnych schematów myślenia, wychodzenie poza utarte ramy i strefę komfortu, tym bardziej taki sposób nauczania ma duży potencjał dydaktyczny.

Arkadiusz Borowiec, Marzena Stadnik, Agnieszka Szczepanik

Przepis na patriotyzm

15.09.22 r. - 31.05.23 r.

IV-VIII

Udział w zajęciach warsztatowych, spotkaniach z ludźmi kultury, polityki i religii.

Zorganizowanie konkursu o tematyce obywatelskiej.

Współpraca z instytucjami i środowiskiem lokalnym w celu bliższego poznania kultury, tradycji, dziedzictwa regionu i kraju oraz funkcjonowania najważniejszych instytucji państwowych i samorządowych.

Marzena Boćwińska

Klasa 4K - widoczne myślenie na lekcjach języka polskiego

1.10.2022 - 16.06.2022

klasa 4a

klasa 6c

Cel główny:

Zwiększenie możliwości poznawczych i intelektualnych uczniów poprzez tworzenie bezpiecznych warunków, w których uczenie się jest wynikiem myślenia, a procesy edukacyjne oparte są na partnerstwie, dialogu i rozwoju kompetencji.

Cele szczegółowe :

 • pielęgnowanie motywacji wewnętrznej uczniów oraz angażowanie ich w aktywny proces uczenia się poprzez zaangażowanie i emocje;
 • rozwijanie postawy twórczej uczniów poprzez kształtowanie kompetencji krytycznego myślenia, komunikacji, kooperacji i kreatywności;
 • twórcze działania uczniów z wykorzystaniem rutyn myślenia krytycznego;
 • integracja zespołu i budowanie relacji społecznych w klasie;
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych, w tym zainteresowań związanych z projektowaniem online;
 • kształcenie umiejętności współpracy i pracy w grupach.

Marzena Boćwińska

Klasa 4K – nowoczesne technologie na lekcjach języka polskiego

1.10.2022 - 16.06.2023

klasa 8d
klasa 8e

Cel główny:

Wykorzystanie nowych technologii we wzbogacaniu doświadczeń edukacyjnych uczniów, rozwijaniu ich krytycznego i twórczego myślenia oraz samodzielności w uczeniu się.

Cele szczegółowe :

 • zintegrowanie programu nauczania z TIK i nowoczesnymi strategiami dydaktycznymi poprzez wykorzystanie środowiska Workspace oraz dobór odpowiednich aplikacji wspierających proces uczenia się;
 • koncentracja na głębokim uczeniu się poprzez pomoc uczniom w zrozumieniu tego, czego się uczą, w poszerzaniu i stosowaniu wiedzy w praktyce;
 • stawianie ucznia w roli twórcy treści edukacyjnych, świadomego i krytycznego użytkownika świata cyfrowego, kształtowanie postawy odpowiedzialnego konsumenta dostępnych multimediów.
 • wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnej w zakresie dostępu do informacji oraz przy rozwijaniu współpracy i możliwości komunikowania się;
 • tworzenie na lekcjach środowiska sprzyjającego uczeniu się.

Monika Lenart

“Liczę z Abakusem - arytmetyka mentalna”

16.09.2022-16. 06.2023

klasa 4c

Cele innowacji:

Celem głównym innowacji jest wspomaganie rozwoju umysłowego i rozwijanie aktywności twórczej, ćwiczenie skupienia i koncentracji uwagi z wykorzystaniem i stworzeniem specjalnych sytuacji matematycznych, które będą pozwalały dzieciom chętnie podejmować i z zadowoleniem wykonywać zadania problemowe.

Cele szczegółowe:

 • Rozwijanie logicznego myślenia.
 • Rozwijanie pasji i zainteresowań matematycznych.
 • Rozwijanie umiejętności wykonywania czterech działań matematycznych.
 • Wdrażanie do systematyczności, samokontroli i samooceny.
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej.
 • Nabywanie umiejętności konstrukcyjnych i manipulacyjnych.
 • Wzmacnianie odporności emocjonalnej w sytuacjach trudnych, gdzie wymagany jest wysiłek umysłowy.
 • Zdobywanie umiejętności współpracy z rówieśnikami.
 • Rozwijanie samodzielności w poszukiwaniu informacji.
 • Promowanie zajęć jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu.
 • Wyrabianie nawyków sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i korygowania błędów.
 • Uczenie przełamywania własnych zahamowań i promowania rezultatów własnej pracy, autoprezentacja.
 • Pobudzanie optymizmu i motywacji do kolejnych działań, szukanie radości w pracy i nauce.
 • Rozwijanie własnej wartości poprzez osiąganie sukcesów.

Berenika Zdunek

Angielski YESt FUNtastyczny

01.10.2022 r.

23.06.2023 r.

klasa 2b

Cele innowacji - ogólne:

 1. Zainteresowanie uczniów językiem angielskim.
 2. Zmotywowanie uczniów do systematycznej nauki.
 3. Ukazanie uczniom roli języka angielskiego w życiu codziennym.
 4. Podniesienie efektów nauczania i uczenia się.

Cele innowacji - szczegółowe:

 1. Poznanie nowych słów i zwrotów w języku angielskim.
 2. Ćwiczenie wymowy słów i zwrotów poznanych na lekcjach języka angielskiego.
 3. Wykorzystanie zdobytych umiejętności w codziennej pracy na lekcji

Piotr Turewicz

“Młodzieżowy Organizator Sportu”

21.09.-31.12.2022

klasy 7-8

Adresatami innowacji są uczniowie klas 7 i 8 .Innowacja realizowana będzie w ramach zajęć pozalekcyjnych w grupie międzyoddziałowej liczącej 15 uczniów. W innowacji oprócz treści zawartych w podstawie programowej z wychowania fizycznego dla nauczania w szkole podstawowej znajdują się dodatkowe, specjalistyczne informacje z zakresu wiadomości i umiejętności których opanowanie pozwoli uczestnikom na poszerzenie wiedzy jak i praktycznych zdolności z obszaru sportu i rekreacji dzieci i młodzieży. Niniejsza innowacja ma na celu zachęcenie i zmobilizowanie młodzieży do podjęcia działalności na rzecz upowszechniania aktywności fizycznej wśród młodzieży.