Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

INNOWACJE pedagogiczne w roku szkolnym 2023/2024

 

Autor/realizator 

Tytuł innowacji

Okres realizacji

Adresaci innowacji

Założenia innowacji

Elżbieta Rybak

“Odkrywanie przez działanie (kontynuacja). Zdobywanie wiedzy i nowych doświadczeń poprzez odkrywanie nieznanego”.

13.09.2023 r. - 29.05.2024 r.

klasa 2c

Eksperymentowanie i doświadczanie wzbogaca dziecięce umiejętności, kształtuje charakter, ujawnia zdolności i predyspozycje, a także rozwija inteligencję. Określa zdolność do organizowania swoich działań, kierowania nimi i obserwowania efektów. W celu realizacji treści programowych można stosować różnorodne metody nauczania, przy czym najbardziej adekwatne wydają się być oglądowe oraz te oparte na działaniu dziecka. Zaliczymy do nich np. obserwację, rozwiązywanie problemów, doświadczenia i eksperymenty. Samodzielne działanie ułatwia małym uczniom przyswojenie podstawowych wiadomości oraz umiejętności. Obserwacja i eksperyment edukacyjny są najważniejszymi instrumentami poznawania w nauce. W toku postawionych przed nimi wyzwań uczniowie pokonują przeszkody, ich samodzielność osiąga wysoki poziom, tempo uczenia się jest zależne od uczniów lub grupy uczniów, uczą się przyjmowania różnych ról i prezentacji wyników swoich prac. Uczniowie zyskują dzięki pracy z grupą, ich aktywność sprzyja rozwojowi motywacji, uczą się samokontroli i samooceny, a efekty nauczania są wysokie.

Celina Skibińska

“Świetliczaki na tropie przysłów”

4.09.2023 r.-

31.05.2024 r.

uczniowie

świetlicy

Założeniem innowacji jest zorganizowanie działań dydaktyczno-wychowawczych poprzez integrację treści z różnych przedmiotów. Punktem wyjściowym są przysłowia wokół, których organizuje się inne sytuacje edukacyjne i wychowawcze angażujące treści z różnych przedmiotów. Wokół przysłów można tworzyć doświadczenia fizyczne i chemiczne, działania plastyczne, budować system wartości czy zapoznawać z językiem polskim i literaturą. Dynamika innowacji wpływa na rozwój nie tylko sfery poznawczej, ale również buduje i wspiera sferę emocjonalno-społeczną, rozwija możliwości i wydobywa zasoby dziecka, zaspokaja jego potrzeby.

A także wspiera rozwój kompetencji kluczowych: porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje naukowo-techniczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie czy inicjatywność.

Eliza Pietruk

“Arytmetyka mentalna”

01.10.2023r.

- 31.05.2026r.

    1c

Innowacja organizacyjno-metodyczna pt. „Arytmetyka mentalna” jest propozycją cyklu zajęć pozalekcyjnych i działań rozwijających   w szerszym stopniu umiejętności i zainteresowania matematyczne u uczniów klasy I c, edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem gier logicznych oraz liczydła. Głównym celem zajęć jest wszechstronny rozwój umiejętności poznawczych uczniów, rozwijanie matematycznego myślenia, rozumowania, dokładności, dociekliwości i samodzielności. Zajęcia pozalekcyjne, mają być przedłużeniem procesu dydaktyczno -wychowawczego, a zarazem formą rozwijającą zainteresowania i uzdolnienia ucznia.

Magdalena Gardzińska

"Klasa w terenie"

01.10.2023 - 31.05.2024

1 a

Innowacja “Klasa  w terenie” została napisana w oparciu o Ogólnopolski Projekt Edukacyjny. Innowacja zakłada, iż dzieci zdobędą nowe doświadczenia, rozwiną zainteresowania o otaczającym ich świecie, a także nauczą się obserwacji przyrody. Głównym jej celem jest promowanie wartości edukacji na świeżym powietrzu i nauka przez obserwację, doświadczenie i kreatywne myślenie. Rozwijanie sprawności grafomotorycznej uczniów. 

Dzieci od października do maja  będą wykonywać min. 5 wybranych przez nauczyciela zadań:

1. Obserwacja przyrody - spacer po okolicy, zbieranie darów natury danej pory roku.

2. Plastyka w terenie - tworzenie prac z darów natury np. ludzików z kasztanów, pani wiosny/lata/jesieni, wazonów pełnych kwiatów/liści itp.

3. Obserwacja chmur - wykonanie pracy plastycznej; malowanie w plenerze nieba, kształtów i tego, co przypominają nam chmury.

4. Lektura w terenie: wspólne czytanie zakończone rysunkami.

5. Wyjście w “ciekawe miejsce” - kino, teatr, muzeum, biblioteka lub inne.

6. Instrumenty z darów natury - np. z kamieni, patyków, nasion, piasku itd.

7. Zabawa/ gra w terenie - przeprowadzenie zajęć ruchowych na świeżym powietrzu. Zabawa  w przyrodników - zorganizowanie "warsztatów ogrodniczych"; sianie nasion, sadzenie kwiatów.

8. Przyrodniczy labirynt kolorów.

9. Praca grupowa - stworzenie katalogu roślin- zadanie polega na stworzeniu "mini zielnika" ze znalezionych liści drzew lub roślin.

10. Piknik - wspólne spędzenie czasu, zabawy na świeżym powietrzu, zdrowy posiłek na zewnątrz.

Berenika Zdunek

“Matematyka od kuchni”

1.10.2023r. -

23.06.2023r. 

3b

Adresatami innowacji są wszyscy uczniowie klasy III b uczęszczający do Szkoły Podstawowej nr 8 w Chełmie. Innowacja będzie realizowana przez cały rok szkolny od 1 października 2023 roku w ramach cotygodniowych, dwugodzinnych kół świetlicowych. Głównym założeniem innowacji jest przełożenie zdobytej wiedzy i wiadomości z zakresu matematyki (dodawanie, odejmowanie, zamiana jednostek miar i wag), języka polskiego (czytanie ze zrozumieniem) przyrodniczej oraz społecznej na umiejętności praktycznego działania w trakcie przygotowywania posiłków, przekąsek itp. Do realizacji innowacji wykorzystana zostanie nowoczesna pracownia kulinarna stworzona w Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie. 


Justyna Prystupa

,,Odkrywamy świat nieznany”.


01.10.2023 r. 

31.05. 2026 r.


2b

Innowacja skoordynowana jest z podstawą programową w klasach 1-3. Jej głównym założeniem jest zakrzewienie u najmłodszych podstaw patriotyzmu. Patriotyzm jest niezwykle ważny dla każdego wychowanka, który wkracza w świat szkolny. Od najmłodszych lat powinny być wpajane wartości i umiłowanie do ojczyzny, aby najmłodsze pokolenie wyrastało w duchu walki o ojczyznę. Patriotyzm  to  również umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury czy języka. Patriotyzm oparty  jest  na  poczuciu  więzi  społecznej,  wspólnoty  kulturowej  oraz solidarności
z  własnym  narodem i  społecznością. Szkoła  jest pierwszym miejscem, w którym dziecko powinno być wychowywane w duchu patriotyzmu. Stąd moja refleksja nad wdrożeniem innowacji, aby uświadamiać
i pogłębiać wiedzę historyczną od najmłodszych lat dziecka. W swojej pracy chciałabym kształtować u dzieci poczucia przynależności do wspólnoty narodowej
i zamiłowania do ojczyzny. Innowacja ma zachęcać i rozbudzać ciekawość dziecka do poznania historii naszego kraju. Aby poszerzyć wiedzę wychowanków, w swojej pracy chciałabym się również odnieść do historii, kultury i tradycji innych krajów europejskich. Podczas realizowania założeń uczniowie klasy II  będą mieli możliwość poznania ważnych wydarzeń z dziejów narodu polskiego, wybitnych postaci historycznych oraz zapoznają się tradycją, kulturą naszego państwa i innych państw europejskich. Program przewiduje zapoznanie treści dotyczących nie tylko tradycji, kultury
i historii,  ale także położenia geograficznego oraz symboli narodowych (flaga, godło, hymn), środowiska przyrodniczego poszczególnych miejsc  w Polsce i państw Europy.   

Piotr Turewicz

 “Młodzieżowy Organizator Sportu”

18.09,2023 -

31.12.2023

Uczniowie klas  7 i 8

Innowacja realizowana będzie w ramach zajęć pozalekcyjnych w grupie międzyoddziałowej liczącej 15 uczniów.

W innowacji oprócz treści zawartych w podstawie programowej z wychowania fizycznego dla nauczania  w szkole podstawowej znajdują się dodatkowe, specjalistyczne informacje z zakresu wiadomości i umiejętności których opanowanie pozwoli uczestnikom na poszerzenie wiedzy jak i praktycznych zdolności z obszaru sportu i rekreacji dzieci i młodzieży. Niniejsza innowacja ma na celu zachęcenie i zmobilizowanie młodzieży do podjęcia działalności na rzecz upowszechniania aktywności fizycznej wśród młodzieży.

Celem innowacji jest przygotowanie grupy młodzieży z klas 7-8 do pomocy przy organizacji zawodów sportowych oraz imprez sportowo-rekreacyjnych odbywających się w naszej szkole.

Monika Lenart

“Liczę z Abakusem - arytmetyka mentalna” 

18.09,2023 -

21.06.2024

4a

Innowacja realizowana jest w ramach zajęć pozalekcyjnych. Celem głównym innowacji jest wspomaganie rozwoju umysłowego, rozwijanie aktywności twórczej, ćwiczenie skupienia i koncentracji uwagi z wykorzystaniem  oraz stworzeniem specjalnych sytuacji matematycznych, które będą pozwalały dzieciom chętnie podejmować i z zadowoleniem wykonywać zadania problemowe. Podstawowymi formami organizacyjnymi w realizacji programu jest działalność zespołowa i indywidualna. Podczas zajęć będziemy wykonywać: 

1. Działania na liczbach za pomocą liczydła abakus,

2. Obliczenia mentalne,

3. Zadania na platformie: fiszki, szybkie liczenie i kolumny. Liczenie na polu mentalnym.

4.Zadania logiczne,, zaszyfrowane zagadki liczbowe, krzyżówki.

5. Gra z piłką, gra z krzesłami, rysowanie i liczenie, śpiewanie i liczenie, recytowanie i liczenie, taniec Abakusa.

Monika Lenart

“Liczę z Abakusem - arytmetyka mentalna” Poziom 2    

18.09,2023 -

21.06.2024

5c

Innowacja organizacyjno - metodyczna realizowana jest w ramach zajęć pozalekcyjnych. Jest kontynuacją z klasy 4 Celem głównym innowacji jest wspomaganie rozwoju umysłowego, rozwijanie aktywności twórczej, ćwiczenie skupienia i koncentracji uwagi  z wykorzystaniem oraz stworzeniem specjalnych sytuacji matematycznych, które będą pozwalały dzieciom chętnie podejmować i z zadowoleniem wykonywać zadania problemowe. Podstawowymi formami organizacyjnymi w realizacji programu jest działalność zespołowa i indywidualna. Podczas zajęć będziemy wykonywać: 

1. Działania na liczbach jedno i dwucyfrowych za pomocą liczydła abakus.

2. Obliczenia w polu mentalnym ze szczególnym zwróceniem uwagi obliczanie w pamięci.

3. Gry i zadania Brain fitness na platformie: fiszki, szybkie liczenie i kolumny. 

4.Zadania logiczne,zaszyfrowane zagadki liczbowe, krzyżówki, śpiewanie i liczenie, taniec Abakusa.

5. Przygotowanie do Olimpiady Ogólnopolskiej.

Nauczyciele wychowania fizycznego

Nauka i doskonalenie pływania

14.09.2023 r.- 21.06.2024 r. Klasy I -VIII

Innowacja skierowana do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Chełmie i dotyczy rozszerzenia treści zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I i II etapu edukacyjnego. Materiał obejmuje różnorodne formy aktywności ruchowej w środowisku wodnym.

Innowacja obejmuje uczniów klas I – VIII w wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo w każdej klasie, a jego celem jest nauka i doskonalenie pływania.

Innowacja  będzie przeprowadzona podczas zajęć wychowania fizycznego na krytej pływalni Szkoły Podstawowej nr 8 w Chełmie. Nauka prawidłowej techniki pływania stylów pływackich, skoków do wody czy nawrotów będzie odbywać się poprzez zabawę i doskonalenie poznanych elementów, podczas której uczniowie będą mieli możliwość pokonywać swoje słabości oraz zdobywać wyznaczone cele.

Beata Tomaszczuk

"Etyka bez ocen"

13.09.2023 r.- 21.06.2024 r. klasy/grupy miedzyodziałowe I-III i IV - VII Innowacja polegająca na rezygnacji z ocen cząstkowych ma na celu szerzenie idei odpowiedzialności ucznia za jego wyniki w nauce, samodzielności i zaangażowaniu. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do aktywnego udziału w lekcji i jednocześnie pozbawić ich presji wynikającej z oczekiwań dotyczących wysokości ocen, lęku związanego z byciem ocenianym i obawy przed popełnianiem błędów. 

 

 

INNOWACJE pedagogiczne w roku szkolnym 2022/2023

 

Autor/realizator

Tytuł innowacji

Okres realizacji

Adresaci innowacji

Założenia innowacji

Elżbieta Rybak

“Odkrywanie przez działanie”

09.2022

05.2023

klasa 1c

 1. Poznawanie, odkrywanie, badanie - przez przeżywanie.
 2. Poznanie bliżej walorów przyrodniczych, kulturowych, najbliższego otoczenia.
 3. Wykorzystanie naturalnej ciekawości świata dzieci dla rozwijania zainteresowań.

Elżbieta Dras

“Razem przez świat”

15.09.2022 

15.06.2023

klasa 1a

Innowacja jest podróżą od domu rodzinnego poprzez klasę, szkołę, swoją miejscowość, ojczysty kraj, aż do Europy. Głównym założeniem innowacji jest budowanie pozytywnych więzi z innymi ludźmi poprzez wszechstronny rozwój osobowości, który pomoże nie tylko w zrozumieniu siebie i innych, ale także w poznawaniu świata i jego kultury. Cele ogólne:

 1. Wzmacnianie poczucia więzi z rodziną, klasą, szkołą, miastem, ojczystym krajem, kontynentem.
 2. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości – fundamentu tworzenia tolerancyjnych postaw, otwartych na różnorodność ludzkich kultur i ich zrozumienie.
 3. Inspirowanie uczniów do różnorakich działań twórczych z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnej.

Justyna Prystupa

,,Małymi krokami w świat historii”

15.09.2022

31.05.2023

klasa 1 b

 1. Głównym założeniem innowacji jest zakrzewienie u najmłodszych podstaw patriotyzmu .
 2. Wzbogacenie i poszerzenie wiedzy z historii Polski.
 3. Kształtowanie szacunku wobec własnego państwa.
 4. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej.
 5. Utrwalenie poczucia godności i dumy narodowej.
 6. Rozwijanie zainteresowań historią Polski.

Honorata Szanecka/ Jolanta Rozwód

“Czytam z klasą - Lekturki spod chmurki - edycja IV - podróżowanie przez czytanie”

03.10 2022 r. - 31.05.2023 r.

klasa 3a

Innowacja opiera się na niestandardowym sposobie pracy z lekturą. Poprzez atrakcyjne zadania projektowe, uczniowie włączą się w wiele innowacyjnych działań z tekstem. Czwarta edycja projektu, zaprojektowana na rok szkoły 2022/2023, polega na skorelowaniu czytania danej lektury ze zgłębianiem wiedzy na temat wybranych krajów na kuli ziemskiej, o których będzie mowa w czytanym tekście, ich piękna, różnorodności, kultury i tradycji. Ponadto uczniowie nauczą się pakowania bagażu podróżnego, postępowania w przypadku zgubienia się, a także pisania i wysyłania pocztówek lub listów.
Praca z książką stanie się przyczynkiem do realizacji wielu kreatywnych zadań oraz akcji czytelniczych, wybranych przez uczniów, spośród propozycji zamieszczonych w Regulaminie projektu.

Anna Chochół

W przyjaźni z własnym kręgosłupem

14.09.2022r  -   31.05.2023r

klasa VI c

Istotą innowacji jest przeciwdziałanie wadom postawy, kształtowanie poprawnych nawyków ruchowych oraz przygotowanie do świadomego przybierania pozycji skorygowanej poprzez gry i zabawy ruchowe. Z roku na rok problem wad postawy nasila się, powodem jest rozwijająca się komputeryzacja i komunikacja medialna oraz brak wspólnego czasu dzieci i rodziców na rozwijanie potrzeb ruchowych dziecka. Długie przesiadywanie ograniczające ruch, szkodliwie oddziałuje na układ nerwowy, kostny, krążenia – jest przyczyną wielu nieprawidłowości w zachowaniu się i rozwoju dziecka. Uwzględnione gry i zabawy nie tylko mają za zadanie ukształtowanie fizyczne dziecka, ale również mają pomagać w utożsamianiu się z grupą oraz rozwijają osobowość i twórczy charakter.

Alicja Wojcieszuk


Matematyka i gimnastyka to umysłu sprawdzian.

1.10.2020r. 15.06.2023r.

klasa III b

Matematyka ma ogromny wpływ na funkcjonowanie człowieka we współczesnym świecie. To dziedzina wiedzy, której znaczenie wciąż rośnie. Wiele zawodów jest powiązanych ściśle z matematyką. Rozwijanie sprawności umysłowych, posługiwanie się wiedzą w praktyce, rozwiązywanie problemów w sposób twórczy lub odtwórczy stanowi istotę przedmiotu jakim jest matematyka.

Natomiast, ruch i zabawa nie czyni dziecka sprawnym, ale i mądrzejszym. Przez niego następuje odkrywanie uzdolnień i talentów.

Założeniem innowacji jest rozwijanie zainteresowań matematycznych w połączeniu z zabawą, ruchem oraz szeroko pojętą aktywnością fizyczną dziecka.

Nauczyciele wychowania fizycznego

Nauka i doskonalenie pływania

14.09.2022r.- 24.06.2023r.

Klasy I -VIII

Innowacja skierowana do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Chełmie i dotyczy rozszerzenia treści zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I i II etapu edukacyjnego. Materiał obejmuje różnorodne formy aktywności ruchowej w środowisku wodnym.

Innowacja obejmuje uczniów klas I – VIII w wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo w każdej klasie, a jego celem jest nauka i doskonalenie pływania.

Innowacja  będzie przeprowadzona podczas zajęć wychowania fizycznego na krytej pływalni Szkoły Podstawowej nr 8 w Chełmie. Nauka prawidłowej techniki pływania stylów pływackich, skoków do wody czy nawrotów będzie odbywać się poprzez zabawę i doskonalenie poznanych elementów, podczas której uczniowie będą mieli możliwość pokonywać swoje słabości oraz zdobywać wyznaczone cele.

Joanna Wicha


“Zaprogramowani na naukę, zakodowani na przygodę”

1.09.2022 r - 31.05.2022 r.

klasa 1d

Głównym celem wprowadzanej innowacji jest rozwijanie u uczniów uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny uczniom najmłodszych klas: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie. Kompetencje te będą rozwijane w połączeniu z różną tematyką zajęć, uwzględniając przy tym kalendarz wydarzeń szkolnych i zmieniające się pory roku. Podstaw programowania dzieci będą uczyć się w połączeniu z muzyką, plastyką, zajęciami teatralnymi, przyrodą, gimnastyką czy zajęciami językowymi (Edukacja STEAM).

Podczas wprowadzania innowacji uczestnicy zajęć będą pracować z wykorzystaniem maty do kodowania oraz innych nowoczesnych narzędzi dydaktycznych, odchodząc od typowej pracy stolikowej i „papierowej edukacji”. Innowacja to łamanie sztywnych schematów myślenia, wychodzenie poza utarte ramy i strefę komfortu, tym bardziej taki sposób nauczania ma duży potencjał dydaktyczny.

Arkadiusz Borowiec, Marzena Stadnik, Agnieszka Szczepanik

Przepis na patriotyzm

15.09.22 r. - 31.05.23 r.

IV-VIII

Udział w zajęciach warsztatowych, spotkaniach z ludźmi kultury, polityki i religii.

Zorganizowanie konkursu o tematyce obywatelskiej.

Współpraca z instytucjami i środowiskiem lokalnym w celu bliższego poznania kultury, tradycji, dziedzictwa regionu i kraju oraz funkcjonowania najważniejszych instytucji państwowych i samorządowych.

Marzena Boćwińska

Klasa 4K - widoczne myślenie na lekcjach języka polskiego

1.10.2022 - 16.06.2022

klasa 4a

klasa 6c

Cel główny:

Zwiększenie możliwości poznawczych i intelektualnych uczniów poprzez tworzenie bezpiecznych warunków, w których uczenie się jest wynikiem myślenia, a procesy edukacyjne oparte są na partnerstwie, dialogu i rozwoju kompetencji.

Cele szczegółowe :

 • pielęgnowanie motywacji wewnętrznej uczniów oraz angażowanie ich w aktywny proces uczenia się poprzez zaangażowanie i emocje;
 • rozwijanie postawy twórczej uczniów poprzez kształtowanie kompetencji krytycznego myślenia, komunikacji, kooperacji i kreatywności;
 • twórcze działania uczniów z wykorzystaniem rutyn myślenia krytycznego;
 • integracja zespołu i budowanie relacji społecznych w klasie;
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych, w tym zainteresowań związanych z projektowaniem online;
 • kształcenie umiejętności współpracy i pracy w grupach.

Marzena Boćwińska

Klasa 4K – nowoczesne technologie na lekcjach języka polskiego

1.10.2022 - 16.06.2023

klasa 8d
klasa 8e

Cel główny:

Wykorzystanie nowych technologii we wzbogacaniu doświadczeń edukacyjnych uczniów, rozwijaniu ich krytycznego i twórczego myślenia oraz samodzielności w uczeniu się.

Cele szczegółowe :

 • zintegrowanie programu nauczania z TIK i nowoczesnymi strategiami dydaktycznymi poprzez wykorzystanie środowiska Workspace oraz dobór odpowiednich aplikacji wspierających proces uczenia się;
 • koncentracja na głębokim uczeniu się poprzez pomoc uczniom w zrozumieniu tego, czego się uczą, w poszerzaniu i stosowaniu wiedzy w praktyce;
 • stawianie ucznia w roli twórcy treści edukacyjnych, świadomego i krytycznego użytkownika świata cyfrowego, kształtowanie postawy odpowiedzialnego konsumenta dostępnych multimediów.
 • wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnej w zakresie dostępu do informacji oraz przy rozwijaniu współpracy i możliwości komunikowania się;
 • tworzenie na lekcjach środowiska sprzyjającego uczeniu się.

Monika Lenart

“Liczę z Abakusem - arytmetyka mentalna”

16.09.2022-16. 06.2023

klasa 4c

Cele innowacji:

Celem głównym innowacji jest wspomaganie rozwoju umysłowego i rozwijanie aktywności twórczej, ćwiczenie skupienia i koncentracji uwagi z wykorzystaniem i stworzeniem specjalnych sytuacji matematycznych, które będą pozwalały dzieciom chętnie podejmować i z zadowoleniem wykonywać zadania problemowe.

Cele szczegółowe:

 • Rozwijanie logicznego myślenia.
 • Rozwijanie pasji i zainteresowań matematycznych.
 • Rozwijanie umiejętności wykonywania czterech działań matematycznych.
 • Wdrażanie do systematyczności, samokontroli i samooceny.
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej.
 • Nabywanie umiejętności konstrukcyjnych i manipulacyjnych.
 • Wzmacnianie odporności emocjonalnej w sytuacjach trudnych, gdzie wymagany jest wysiłek umysłowy.
 • Zdobywanie umiejętności współpracy z rówieśnikami.
 • Rozwijanie samodzielności w poszukiwaniu informacji.
 • Promowanie zajęć jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu.
 • Wyrabianie nawyków sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i korygowania błędów.
 • Uczenie przełamywania własnych zahamowań i promowania rezultatów własnej pracy, autoprezentacja.
 • Pobudzanie optymizmu i motywacji do kolejnych działań, szukanie radości w pracy i nauce.
 • Rozwijanie własnej wartości poprzez osiąganie sukcesów.

Berenika Zdunek

Angielski YESt FUNtastyczny

01.10.2022 r.

23.06.2023 r.

klasa 2b

Cele innowacji - ogólne:

 1. Zainteresowanie uczniów językiem angielskim.
 2. Zmotywowanie uczniów do systematycznej nauki.
 3. Ukazanie uczniom roli języka angielskiego w życiu codziennym.
 4. Podniesienie efektów nauczania i uczenia się.

Cele innowacji - szczegółowe:

 1. Poznanie nowych słów i zwrotów w języku angielskim.
 2. Ćwiczenie wymowy słów i zwrotów poznanych na lekcjach języka angielskiego.
 3. Wykorzystanie zdobytych umiejętności w codziennej pracy na lekcji

Piotr Turewicz

“Młodzieżowy Organizator Sportu”

21.09.-31.12.2022

klasy 7-8

Adresatami innowacji są uczniowie klas 7 i 8 .Innowacja realizowana będzie w ramach zajęć pozalekcyjnych w grupie międzyoddziałowej liczącej 15 uczniów. W innowacji oprócz treści zawartych w podstawie programowej z wychowania fizycznego dla nauczania w szkole podstawowej znajdują się dodatkowe, specjalistyczne informacje z zakresu wiadomości i umiejętności których opanowanie pozwoli uczestnikom na poszerzenie wiedzy jak i praktycznych zdolności z obszaru sportu i rekreacji dzieci i młodzieży. Niniejsza innowacja ma na celu zachęcenie i zmobilizowanie młodzieży do podjęcia działalności na rzecz upowszechniania aktywności fizycznej wśród młodzieży.