Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Od 25 maja 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie organizowane są dla uczniów klas I-III zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych. Rodzice zgłaszają dziecko do udziału w zajęciach minimum na dwa dni przed skorzystaniem z zajęć - informując o decyzji wychowawcę klasy. 
W związku z wytycznymi MEN od 25 maja br. uczniowie klasy VIII szkoły podstawowej mają możliwość korzystania na terenie szkoły z konsultacji z przedmiotów, z których 16, 17, 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Konsultacje są dla ucznia dobrowolne. Z harmonogramem konsultacji zapoznaje uczniów i rodziców wychowawca klasy. 
Od 1 czerwca br. uczniowie klas IV-VII będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji jest uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje są dobrowolne dla ucznia. Uczniowie, którzy chcieliby skorzystać z konsultacji powinni poinformować nauczyciela przedmiotu, który wyznaczy termin spotkania.
W szkole z zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami dydaktycznych oraz zajęć w formie konsultacji mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
W okresie funkcjonowania szkoły w zagrożeniu epidemicznym obowiązują wytyczne opracowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej. Rodzice, którzy podjęli decyzję o posłaniu dziecka do szkoły są zobowiązani do przestrzegania wytycznych GIS, MZ i MEN oraz procedur bezpieczeństwa przyjętych w placówce. Mają one zapewnić uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły bezpieczne warunki nauki i pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19. 

-Wytyczne GIS, MZ, MEN dotyczące organizacji pracy szkoły podstawowej od 25.05.2020 r.
Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna
Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole 
-Komunikat Dyrektora Szkoły o zasadach funkcjonowania placówki i obowiązujących procedurach zapewniających bezpieczeństwo w okresie stanu epidemii COVID-19

Dla wszystkich uczniów naszej szkoły nadal będzie realizowane nauczanie zdalne wg ustalonego planu zajęć.

 

Miasto Chełm dołączyło do aplikacji NaprawmyTo.pl, dzięki której mieszkańcy mogą zgłaszać problemy i potrzeby zaobserwowane w najbliższym otoczeniu.
Za pośrednictwem NaprawmyTo.pl można zgłosić ubytki w drodze, krzywe barierki, nieprzystrzyżoną trawę ubytki w kostce, pomazane ściany oraz wiele innych sytuacji występujących w najbliższym otoczeniu i stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Każda ze spraw zostanie szybko rozpatrzona, a problem w miarę możliwości rozwiązany.
Aplikacja ułatwia samorządowi wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, a tym samym budowanie społecznego zaufania.
Aplikacja służy wyłącznie do zgłaszania alertów! Natomiast w przypadku zdarzeń wymagających pilnej interwencji należy bezpośrednio zawiadamiać odpowiednie służby działające w trybie całodobowym:
• 112 - numer alarmowy
• 997 - Policja
• 999 - Ratownictwo Medyczne
• 998 - Państwowa Straż Pożarna
• 82 564 96 60 - Straż Miejska w Chełmie
• 994 - Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
• 993 - Pogotowie Ciepłownicze
• 992 - Pogotowie Gazowe

Dodatkowe informacje można uzyskać wpisując w przeglądarkę internetową adres:
https://naprawmyto.pl/chelm