Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie, udostępnił informacje dotyczące organizacji badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe.
W załącznikach poniżej publikujemy zestaw dokumentów do ww. badań: skierowanie na badanie profilaktyczne, kartę badania podmiotowego oraz listę ośrodków z terenu województwa lubelskiego, w których można wykonać bezpłatne badania uczniów w roku 2022.
Jednocześnie informujemy, że ww. informacje znajdują się również na stronie WOMP CP-L w Lublinie: https://www.womp.lublin.pl/uslugi/badania-uczniow.html

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023, a także terminy składania dokumentów dla kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych na terenie województwa lubelskiego.

Załączniki: 
1. Zarządzenie Nr 7/2022  Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2022 roku.
2. Załącznik Nr 1 - Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w szkołach ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, w tym do branżowych szkół I stopnia, w których zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 2023 r.
3. Załącznik Nr 2 - Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych oraz na semestr pierwszy klas I publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w tym do szkół dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 2023 r.
4. Załącznik Nr 3 -Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych branżowych szkół II stopnia oraz semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, w tym do branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych, w których zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 2023 r.
5. Załącznik Nr 4 - Informacja o liczbie wolnych miejsc do szkół ponadpodstawowych województwa lubelskiego.

Załączniki dostępne na stronie:  https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=11731

 

16 maja – 24 czerwca 2022 roku

Składanie przez kandydatów
wniosków o przyjęcie do szkoły

16 – 31maja 2022 roku

Składanie przez kandydatów
wniosków o przyjęcie do szkoły
dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego,
oddziału międzynarodowego, oddziału
wstępnego, oddziału przygotowania
wojskowego w szkole ponadpodstawowej,
oddziałów wymagających od kandydatów
szczególnych indywidualnych predyspozycji
oraz do szkół i oddziałów prowadzących
szkolenie sportowe w szkołach
ponadpodstawowych.

16 maja – 27 lipca 2022 roku

Wydawanie skierowań
do Poradni Medycyny Pracy

25 czerwca – 14 lipca 2022 roku

Przyjmowanie świadectw ukończenia szkoły
oraz wyników egzaminu ósmoklasisty

22 lipca 2022 roku

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

22 – 28 lipca 2022 roku

Potwierdzenie przez rodzica lub kandydata
woli przyjęcia do szkoły

29 lipca 2022 roku

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do szkoły

29 lipca – 19 sierpnia 2022 roku

Rekrutacja uzupełniająca

 

W dniach 24 – 26 maja 2022 r. uczniowie klasy VIII przystąpią do egzaminu ósmoklasisty.
Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Egzamin ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach I–VIII szkoły podstawowej. Jego wyniki będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich. O zakwalifikowaniu kandydata do wybranej szkoły decydują przeliczone na punkty wyniki z egzaminu ósmoklasisty oraz punkty za oceny na świadectwie szkolnym i za inne osiągnięcia ucznia.

 

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021.pdf