Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

Rzecznik Praw Ucznia: Artur Rutkowski

 

Rzecznik Praw Ucznia jest dostępny: Środa - 14.15-15.00 (sala nr 15, pokój nauczycieli WF)

 

PRAWA I OBOWIAZKI UCZNIA

Twoje prawa - prawa ucznia

Uczeń ma prawo do:

 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,
 • opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
 • zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 • obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i oceny zachowania wystawionych zgodnie z wewnątrzszkolnym regulaminem systemu oceniania i ustalonymi kryteriami ocen z zachowania,
 • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
 • swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
 • pomocy w przypadku trudności w nauce,
 • korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
 • korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
 • wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
 • korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • poszanowania praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka.

 

Pamiętaj - masz też obowiązki

 • Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza dotyczących: systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły, bycia przygotowanym do lekcji, a także regularnego uczęszczania na zajęcia lekcyjne oraz bieżącego usprawiedliwiania ewentualnych nieobecności na zajęciach lekcyjnych,
 • Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności,
 • Szanowania poglądów i przekonań innych ludzi,
 • Podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, wychowawcy, nauczycieli oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego i Rady Samorządu Klasowego,
 • Przestrzegania zasad określonych w Statucie i regulaminach szkolnych, m.in. Regulaminie Internatu czy Regulaminie umundurowania,
 • Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej, dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów,
 • Reprezentowania szkoły na zewnątrz zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami, np. w zawodach sportowych, konkursach przedmiotów zawodowych itp.,
 • Troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły.

Uczniowie mają możliwość dochodzenia swych praw zwracając się do :
(przy zachowaniu podanej kolejności)

 • wychowawcy klasy,
 • pedagoga szkolnego,
 • Rzecznika Praw Ucznia.

Rzecznik Praw Ucznia po dokładnym wyjaśnieniu wszystkich okoliczności sprawy dąży do polubownego załatwienia sprawy, pełniąc funkcję mediacyjną między stronami pozostającymi w konflikcie.
W przypadku niezałatwienia sporu, decyzję w przedmiotowej sprawie podejmie Dyrektor Szkoły

 

W dniu 24 września 2019 r. w naszej szkole społeczność uczniowska wzięła udział w wyborach Rzecznika Praw Ucznia. Spośród zgłoszonych kandydatów najwięcej głosów otrzymał p. Arkadiusz Borowiec, nauczyciel wos i wdż, który tym samym został powołany przez samorząd uczniowski naszej szkoły na piastowanie tego odpowiedzialnego urzędu. Na stanowisku Rzecznika p. Borowiec zastąpił p. Alicję Puczyńską, która sprawowała ww. funkcję przez ostatnie 3 lata.
Pan Arkadiusz Borowiec, jako Rzecznik Praw Ucznia, będzie pełnił swój dyżur w każdy czwartek w sali 14B, w godzinach 12:30-13:30.

Lekcja ze Szkolnym Rzecznikiem Praw Ucznia

Uczniowie kl. V b wspólnie z wychowawcą p. Anetą Kowalewską oraz Szkolnym Rzecznikiem Praw Ucznia p. Radosławem Leonowiczem przygotowali interesujące zajęcia o osiąganiu swoich różnych celów. Zainspirowali się życiem znanego i cenionego sportowca Karola Bieleckiego, jego karierą sportową i pracą jako trenera po wypadku. Pan Karol jest promotorem ogólnopolskiej akcji „Podążaj Za Marzeniami”.
W czasie tych zajęć p. Radosław przedstawił uczniom cele tej akcji, jej ambasadorów i dyskutował z uczniami na temat ich własnych sposobów osiągania - mniejszych i większych celów. Podczas warsztatów uczniowie w grupach przygotowali mapy mentalne dotyczące wyznaczania i dążenia do realizacji swoich celów.
Podczas dyskusji jednogłośnie stwierdzili, iż wielkich celów nie osiąga się z dnia na dzień. Potrzebna jest wytrwałość, poświęcenie i wieloletnia praca. Przydaje się też pomoc rodziców, nauczycieli, znajomych. Indywidualna droga do sukcesu nie jest prosta ani łatwa...
Rzecznik Praw Ucznia przypomniał, że na stronie internetowej szkoły, w specjalnej zakładce znajdują się wszystkie potrzebne informacje o działaniach rzecznika, prawach i obowiązkach ucznia, szkolnych nagrodach oraz konsekwencjach złego zachowania. W razie jakichkolwiek niejasności rzecznik deklaruje pomoc w wyjaśnieniu znaczenia poszczególnych przepisów.

Zdjęcie przedstawia uczniów siedzących przy ławkach zaścielonych zielonym obrusem. Dzieci słuchają mężczyzny stojącego na środku sali. Sala udekorowana jest różnorodnymi pracami plastycznymi.

W związku z Rokiem Praw Dziecka nasi uczniowie na informatyce i zajęciach komputerowych realizowali projekt „W Ósemce znamy swoje prawa i obowiązki. Pamiętamy również, iż inni też je mają.” Celem tego projektu było popularyzowanie i utrwalanie wiedzy z zakresu praw i obowiązków dziecka, rozbudzanie kreatywności, uświadomienie, że współczesna szkoła powinna być miejscem, w którym znane są i szanowane prawa wszystkich ludzi.
W polskim systemie prawnym dzieci korzystają z następujących praw:
· Prawo do edukacji.
· Prawo do wyrażania swojej opinii.
· Prawo do swobody wypowiedzi i informacji.
· Zakaz naruszania godności ucznia przez przyjęte w szkole reguły dyscypliny.
· Prawo do jawnej i umiarkowanej oceny postępów w nauce.
· Prawo do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
· Prawo do wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową.
· Prawo do uznania i zachowania tożsamości narodowej.
· Prawo do swobody myśli oraz przekonań światopoglądowych i religijnych.

Pod okiem p. Anety Kowalewskiej czwartoklasiści i piątoklasiści „rysowali myszką po ekranie”. Ważne jest, by dzieci uświadomiły sobie, że należy pamiętać o swoich prawach, ale jednocześnie respektować prawa innych i pamiętać o obowiązkach.

Zdjęcie plakatu dotyczącego praw dzieci do rozwijania ich pasji.

1 marca 2018 r. uczniowie kl. IV b uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez szkolnego Rzecznika Praw Ucznia p. Radosława Leonowicza. Celem zajęć było przybliżenie uczniom wiedzy o przysługujących prawach oraz obowiązkach. Rzecznik wyjaśnił również uczniom po co została powołana taka funkcja w naszej placówce i w jakich sytuacjach oraz z jakimi problemami uczniowie i ich rodzice mogą przychodzić do szkolnego Rzecznika. 
Podczas warsztatów omówiono poszczególne artykuły „Konwencji o prawach dziecka”. Prawa zostały ujęte w grupy tematyczne, aby uczniowie jak najlepiej je zrozumieli i mogli świadomie z nich korzystać. 
Uczniowie zapamiętali:
1. Informacje uzyskane przez rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
2. Zadaniem rzecznika jest sprawowanie nadzoru tak, by każdy uczeń traktowany był podmiotowo.
3. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszone zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.
4. Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest m.in.: Statut Szkoły, Ustawa o Systemie Oświaty, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Konwencja o Prawach Dziecka, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.
5. Uczniowie mają możliwość dochodzenia swych praw zwracając się do: wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, Rzecznika Praw Ucznia.
6. Rzecznik Praw Ucznia po dokładnym wyjaśnieniu wszystkich okoliczności sprawy dąży do polubownego załatwienia sprawy, prowadząc mediacje między stronami pozostającymi w konflikcie. Poszukuje prawdy poprzez dogłębną analizę faktów, wyjaśnień stron i świadków.

Na zakończenie zajęć wychowawca klasy p. Aneta Kowalewska przybliżyła uczniom postać wybitnego pedagoga Janusza Korczaka. 
Warsztaty były częścią założeń planu pracy wychowawcy klasowego oraz Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. Stanowiły ponadto jedno z przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Roku Praw Dziecka.

Zdjęcie przedstawia uczniów siedzących na fotelach i słuchających mężczyzny prowadzącego zajęcia. W tle slajd z prezentacji.

W wyborach Rzecznika Praw Ucznia, które odbyły się we wrześniu 2016 r. uczniowie największym zaufaniem obdarzyli:

 • p. Alicja Puczyńska - Szkoła Podstawowa nr 8 w Chełmie
 • p. Radosław Leonowicz - Gimnazjum nr 8 w Chełmie

Gratulujemy!

I. Prawa ucznia określone są w następujących dokumentach:
• Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r., ratyfikowana przez Polskę dnia 30 kwietnia 1991 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 526, 527)
• Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 18 lutego 1991 r. (Dz. U. Nr 95, poz. 452 z późn.zm.)

II. Rzecznik Praw Ucznia czuwa nad przestrzeganiem praw ucznia, wynikających bezpośrednio z regulaminów wewnątrzszkolnych, Statutu Szkoły i Konwencji o prawach dziecka.

III. Rzecznikiem Praw Ucznia zostaje nauczyciel, który wyrazi zgodę na pełnienie funkcji.

IV. Zasady działania Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia
• Rzecznik pełni stałe dyżury, w czasie których przyjmuje uczniów.
• Uczniowie zgłaszają naruszenie swoich praw osobiście.
• Rzecznik wysłuchuje ucznia i sporządza notatkę z rozmowy.
• Rzecznik, po rozpoznaniu sprawy, na prośbę wydaje opinię pisemną, czy zostały naruszone prawa ucznia i przekazuje informację o naruszeniu praw Dyrektorowi Szkoły.
• Rzecznik może być mediatorem między stronami.
• Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron, tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.
• Rzecznik Praw Ucznia ma prawo odstąpienia od podjęcia interwencji.

V. Zadania Rzecznika Praw Ucznia
• Zapoznawanie i propagowanie praw ucznia.
• Reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
• Mediacja między stronami konfliktu.
• Rozpoznawanie indywidualnych spraw uczniów.
• Ścisła współpraca z Dyrektorem Szkoły, pedagogiem szkolnym i Samorządem Uczniowskim.
• Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.
• Zwiększenie świadomości prawnej dzieci, rodziców, nauczycieli.
• Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
• Wnioskowanie w sprawie zawieszenia kar i udzielanie poręczeń w wypadku ciężkiego naruszenia przepisów wynikających ze Statutu Szkoły i powszechnie przyjętych norm współżycia w społeczeństwie.

VI. Do obowiązków Rzecznika Praw Ucznia należy
• Znajomość Statutu Szkoły, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz Konwencji o prawach dziecka.
• Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.
• Interwencja w razie naruszania praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.
• Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.
• Reprezentowanie szkoły na zewnątrz w sprawach dotyczących przestrzegania praw ucznia.
• Składanie Dyrektorowi Szkoły informacji o podjętych przez siebie działaniach zmierzających do rozwiązania konfliktu.
• Składanie Radzie Pedagogicznej sprawozdań ze swojej działalności na koniec każdego semestru.
• Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.
• Kontrola realizacji spraw spornych.

VII. W sprawach spornych ustala się następujący sposób postępowania
• Sytuacje konfliktowe powinny być rozwiązywane przy współdziałaniu wszystkich zainteresowanych stron.
• Spory rozstrzyga się na zasadzie negocjacji, porozumienia, wzajemnego poszanowania stron.
• Wszystkie informacje uzyskane przez rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
• Rzecznik Praw Ucznia po dokładnym wyjaśnieniu wszystkich okoliczności sprawy dąży do polubownego załatwienia sprawy, pełniąc funkcję mediacyjną między stronami pozostającymi  w konflikcie.
• W przypadku niemożności załatwienia sprawy  w powyżej opisany sposób, decyzję
w sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły.

VIII. Tryb postępowania w kwestiach spornych „nauczyciel – uczeń”
• Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.
• Podjęcie mediacji ze stronami.
• W razie braku rozstrzygnięcia sporu, odwołanie się do Rady Pedagogicznej.
W przypadku nierozstrzygnięcia sporu, wystąpienie do dyrektora szkoły o podjęcie decyzji.

Podkategorie