Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

Rzecznik Praw Ucznia: Artur Rutkowski

 

Rzecznik Praw Ucznia jest dostępny: Środa - 14.15-15.00 (sala nr 15, pokój nauczycieli WF)

 

PRAWA I OBOWIAZKI UCZNIA

Twoje prawa - prawa ucznia

Uczeń ma prawo do:

 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,
 • opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
 • zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 • obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i oceny zachowania wystawionych zgodnie z wewnątrzszkolnym regulaminem systemu oceniania i ustalonymi kryteriami ocen z zachowania,
 • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
 • swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
 • pomocy w przypadku trudności w nauce,
 • korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
 • korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
 • wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
 • korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • poszanowania praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka.

 

Pamiętaj - masz też obowiązki

 • Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza dotyczących: systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły, bycia przygotowanym do lekcji, a także regularnego uczęszczania na zajęcia lekcyjne oraz bieżącego usprawiedliwiania ewentualnych nieobecności na zajęciach lekcyjnych,
 • Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności,
 • Szanowania poglądów i przekonań innych ludzi,
 • Podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, wychowawcy, nauczycieli oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego i Rady Samorządu Klasowego,
 • Przestrzegania zasad określonych w Statucie i regulaminach szkolnych, m.in. Regulaminie Internatu czy Regulaminie umundurowania,
 • Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej, dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów,
 • Reprezentowania szkoły na zewnątrz zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami, np. w zawodach sportowych, konkursach przedmiotów zawodowych itp.,
 • Troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły.

Uczniowie mają możliwość dochodzenia swych praw zwracając się do :
(przy zachowaniu podanej kolejności)

 • wychowawcy klasy,
 • pedagoga szkolnego,
 • Rzecznika Praw Ucznia.

Rzecznik Praw Ucznia po dokładnym wyjaśnieniu wszystkich okoliczności sprawy dąży do polubownego załatwienia sprawy, pełniąc funkcję mediacyjną między stronami pozostającymi w konflikcie.
W przypadku niezałatwienia sporu, decyzję w przedmiotowej sprawie podejmie Dyrektor Szkoły

 

W związku z Rokiem Praw Dziecka nasi uczniowie na informatyce i zajęciach komputerowych realizowali projekt „W Ósemce znamy swoje prawa i obowiązki. Pamiętamy również, iż inni też je mają.” Celem tego projektu było popularyzowanie i utrwalanie wiedzy z zakresu praw i obowiązków dziecka, rozbudzanie kreatywności, uświadomienie, że współczesna szkoła powinna być miejscem, w którym znane są i szanowane prawa wszystkich ludzi.
W polskim systemie prawnym dzieci korzystają z następujących praw:
· Prawo do edukacji.
· Prawo do wyrażania swojej opinii.
· Prawo do swobody wypowiedzi i informacji.
· Zakaz naruszania godności ucznia przez przyjęte w szkole reguły dyscypliny.
· Prawo do jawnej i umiarkowanej oceny postępów w nauce.
· Prawo do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
· Prawo do wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową.
· Prawo do uznania i zachowania tożsamości narodowej.
· Prawo do swobody myśli oraz przekonań światopoglądowych i religijnych.

Pod okiem p. Anety Kowalewskiej czwartoklasiści i piątoklasiści „rysowali myszką po ekranie”. Ważne jest, by dzieci uświadomiły sobie, że należy pamiętać o swoich prawach, ale jednocześnie respektować prawa innych i pamiętać o obowiązkach.

Zdjęcie plakatu dotyczącego praw dzieci do rozwijania ich pasji.

Podkategorie