Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

I. Prawa ucznia określone są w następujących dokumentach:
• Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r., ratyfikowana przez Polskę dnia 30 kwietnia 1991 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 526, 527)
• Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 18 lutego 1991 r. (Dz. U. Nr 95, poz. 452 z późn.zm.)

II. Rzecznik Praw Ucznia czuwa nad przestrzeganiem praw ucznia, wynikających bezpośrednio z regulaminów wewnątrzszkolnych, Statutu Szkoły i Konwencji o prawach dziecka.

III. Rzecznikiem Praw Ucznia zostaje nauczyciel, który wyrazi zgodę na pełnienie funkcji.

IV. Zasady działania Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia
• Rzecznik pełni stałe dyżury, w czasie których przyjmuje uczniów.
• Uczniowie zgłaszają naruszenie swoich praw osobiście.
• Rzecznik wysłuchuje ucznia i sporządza notatkę z rozmowy.
• Rzecznik, po rozpoznaniu sprawy, na prośbę wydaje opinię pisemną, czy zostały naruszone prawa ucznia i przekazuje informację o naruszeniu praw Dyrektorowi Szkoły.
• Rzecznik może być mediatorem między stronami.
• Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron, tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.
• Rzecznik Praw Ucznia ma prawo odstąpienia od podjęcia interwencji.

V. Zadania Rzecznika Praw Ucznia
• Zapoznawanie i propagowanie praw ucznia.
• Reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
• Mediacja między stronami konfliktu.
• Rozpoznawanie indywidualnych spraw uczniów.
• Ścisła współpraca z Dyrektorem Szkoły, pedagogiem szkolnym i Samorządem Uczniowskim.
• Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.
• Zwiększenie świadomości prawnej dzieci, rodziców, nauczycieli.
• Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
• Wnioskowanie w sprawie zawieszenia kar i udzielanie poręczeń w wypadku ciężkiego naruszenia przepisów wynikających ze Statutu Szkoły i powszechnie przyjętych norm współżycia w społeczeństwie.

VI. Do obowiązków Rzecznika Praw Ucznia należy
• Znajomość Statutu Szkoły, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz Konwencji o prawach dziecka.
• Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.
• Interwencja w razie naruszania praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.
• Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.
• Reprezentowanie szkoły na zewnątrz w sprawach dotyczących przestrzegania praw ucznia.
• Składanie Dyrektorowi Szkoły informacji o podjętych przez siebie działaniach zmierzających do rozwiązania konfliktu.
• Składanie Radzie Pedagogicznej sprawozdań ze swojej działalności na koniec każdego semestru.
• Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.
• Kontrola realizacji spraw spornych.

VII. W sprawach spornych ustala się następujący sposób postępowania
• Sytuacje konfliktowe powinny być rozwiązywane przy współdziałaniu wszystkich zainteresowanych stron.
• Spory rozstrzyga się na zasadzie negocjacji, porozumienia, wzajemnego poszanowania stron.
• Wszystkie informacje uzyskane przez rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
• Rzecznik Praw Ucznia po dokładnym wyjaśnieniu wszystkich okoliczności sprawy dąży do polubownego załatwienia sprawy, pełniąc funkcję mediacyjną między stronami pozostającymi  w konflikcie.
• W przypadku niemożności załatwienia sprawy  w powyżej opisany sposób, decyzję
w sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły.

VIII. Tryb postępowania w kwestiach spornych „nauczyciel – uczeń”
• Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.
• Podjęcie mediacji ze stronami.
• W razie braku rozstrzygnięcia sporu, odwołanie się do Rady Pedagogicznej.
W przypadku nierozstrzygnięcia sporu, wystąpienie do dyrektora szkoły o podjęcie decyzji.